Conversations about the future

I ”Samtaler om fremtiden” fokuseres der på interviewsamtaler med eksperter og meningsdanner om konsekvenserne, mulighederne og udfordringerne ved, at vores ”fysiske” teknologier (internet of things, big data, kunstig intelligens, sociale medier, nanoteknologi, syntetisk biologi, mv.) er løbet fra vores ”sociale” teknologier (governance, institutioner, love, sociale normer, uddannelse, mv.)

In “Conversations about the future” we focus on interview conversations with experts and opinion makers about the consequences, opportunities and challenges driven by our “physical” technologies (internet of things, big data, artificial intelligence, social media, nanotechnology, synthetic biology, etc) rapidly moving away from our “social” technologies (governance, institutions, laws, social norms, education, etc.)

Steen Rasmussen: What is synthetic biology and artificial life?

Synthetic biology is a technology that can alter the properties of existing living beings as well as create living beings that have not existed before. Artificial life is a science that seeks to understand and expand the limits for living processes. This is done by creating living and life-like processes, without using biochemical materials, e.g. by developing computer processes, robots and protocells that evolve.

Steen Rasmussen: Hvad er syntetisk biologi og kunstigt liv?

Syntetisk biologi er en teknologi, der både kan ændre eksisterende livsformer såvel som lave nye livsformer, der aldrig tidligere har eksisteret. Kunstigt liv er en videnskab, der både forsøger at forstå og udvide grænserne for hvad liv er. Dette gøres ved at skabe levende og liv-lignende processer, uden at anvende biokemiske materialer, f.eks. ved at udvikle computerprocesser, robotter og protoceller, der kan undergå evolution.

Christian Bason: New technologies and new organizational designs To address the growing mismatch between our physical and our social technologies we as a society should apply the perspective and methods used by designers. With such an approach policy development could become a forward looking, creative and exploratory process balancing technology, business and politics.

Christian Bason: Nye teknologier og nye organisationsdesign For at adressere det voksende mismatch mellem vores fysiske og vores sociale teknologier, bør vi som samfund benytte perspektivet og de metoder, som designere benytter sig af. Med en sådan tilgang kunne policy udvikling blive en kreativ, fremadrettet og udforskende proces i krydsfeltet mellem teknologi, forretning og politik.

Cass Sunstein: An important part of learning about and understanding our world as well as whom we are as humans happens though chance. It happens through chance meetings with other people, other ideas or with other places. Increasingly algorithms make sure that search engines, social media and commercials prevent any chance meetings in cyberspace that can challenge us or that can educate us. We have to break this control architecture and open up the Internet to serendipity as outside of cyberspace.

Cass Sunstein: En vigtig del af at lære og at forstå vores verden såvel som at forstå hvem vi er som mennesker, sker igennem tilfældige møder med andre mennesker, ideer eller andre steder. Men algoritmerne i cyberspace, der styrer søgemaskinerne, de social medier og reklamer, forhindrer i stigende grad netop disse tilfældige lykketræf. Algoritmerne sørger for, at vi ikke bliver udfordret af mødet med anderledes tænkende, eller oplever steder der er væsensforskellige fra det, vi er vandt til. Vi skal bryde denne fordummende kontrolarkitektur og åbne cyberspace op for nytænkning og horisontudvidelse.

Soulaima Gourani: What does it mean to be a ‘future human being’? What is a job? What is a career? For us to be able to transit smoothly into the future, we will need to re-evaluate terms and concepts like education, job titles and careers we take for granted today. Speed talker and fabulous human being of the future, Soulaima Gourani, gives us a few pointers on how the future will look.

 

Soulaima Gourani: Hvad vil det sige at være et ‘fremtidsmenneske’? Hvad er et job? Hvad er en karriere? For at være i stand til at glide glat ind i fremtiden, skal vi revurdere vilkår, koncepter og begreber som uddannelse, jobtitler og karriere, vi idag tager for givet. Speed-talker og fantastiske fremtidsmenneske, Soulaima Gourani, giver os sin ide om, hvordan fremtiden vil se ud

Vincent Hendricks: Your data, your attention and your authority. Our digital authority to freely make decisions in our own life is challenged, because we increasingly loose control over our private data and our attention. This happens because technology in new ways has made it possible for others to make money from our data and from our attention. In China this same mass surveillance of private data is mainly used to control the citizens, but we end up the same place: We loose our personal freedom.

 

Vincent Hendricks: Dine data, din opmærksomhed og din myndighed. Vores digitale myndighed til at bestemme over vores eget liv er udfordret, fordi vi i stigende grad mister kontrollen over vores private data og vores opmærksomhed. Dette sker, fordi teknologien på nye måder har muliggjort, at både vores data og vores opmærksomhed er penge værd for andre. I Kina bliver den samme masseindsamling af privatdata primært brugt to befolkningskontrol, men vi ender samme sted: Vi mister vores personlige frihed.

Mads Fauerholt: How does a serial entrepreneur think about the new technologies? How do you choose the right technology to develop your business? And how can new technologies as AI and big data help you run and develop your business?

 

Mads Fauerholt: Hvordan tænker en seriel iværksætter på de nye teknologier? Hvordan vælger man den rigtige teknologi til at bygge an virksomhed op omkring? Og hvordan kan de nye teknologier som f.eks. AI og big data hjælpe dig til at udvikle og lede din virksomhed?

Mark Matossian: Rocket launch in Texas with test of the first commercial wifi in space: One step closer to commercial internet communication, travel and tourism in space.

 

Mark Matossian: Raketopsendelse i Texas med test af den første kommercielle wifi i rummet: Et skridt nærmere mod kommerciel internet kommunikation, rejser og turisme i rummet.

Steen Rasmussen: The growing gap between our “physical” technologies (internet of things, big data, artificial intelligence, social media, nanotechnology, synthetic biology, etc.) and our “social” technologies (governance, institutions, laws, social norms, education, etc.) generates confusion and new conflicts because our narratives about reality no longer make sense. The growing gap also generates new opportunities we should utilize. To take advantage of the new opportunities and avoid major conflicts it is important to understand the main drivers behind the large changes.

 

Steen Rasmussen: Det voksende gab mellem vores ”fysiske” teknologier (internet of things, big data, kunstig intelligens, sociale medier, nanoteknologi, syntetisk biologi, mv.) og vores ”sociale” teknologier (governance, institutioner, love, sociale normer, uddannelse, mv.) skaber uro og nye konflikter, fordi vores narrativer om virkeligheden ikke længere giver mening. Det voksende gab skaber også nye muligheder, som vi bør udnytte. For at kunne udnytte de nye muligheder og undgå en voksende uro, er det vigtigt at forstå kernen til den store forandring.

Norman Packard: The development of echo chambers and the spread of fake news is one of the challenges we have to address as people increasingly interact on the new digital social media platforms. Human nature to indulge in emotional experiences combined with algorithms that amplify this tendency makes us obese on an unbalanced and unhealthy informational diet, which divides us as humans and makes us narrow minded instead of wiser.

 

 

Norman Packard: Udviklingen af ekkokamre og spredningen af falsk nyheder er en af store udfordringer, vi er nødt til at adressere, nu hvor vi i stigende grad mødes på de digitale sociale mediaplatforme. Vores menneskelige natur tilskynder stærke følelsesmæssige oplevelser, som algoritmerne på platformen forstærker. Dette resulterer i en ubalanceret og usund informationsdiet, som både sætter mennesker op imod hinanden, og som gør os mere snæversynet i stedet for klogere.

Steen Rasmussen: We sketch why we have launched the show “Conversations about our future”, currently hosted by Initiative for Science, Society and Policy (ISSP). Further we summarize why and how ISSP was created almost 10 years ago.

 

 

Steen Rasmussen: Vi fortæller, hvorfor vi har lavet den nye kanal “Samtaler om fremtiden”, som er støttet af Initiative for Science, Society and Policy (ISSP). Videre fortæller vi, hvorfor og hvordan ISSP blev startet for knapt 10 år siden.

Other Videoes

The Living Technologies and the life lived – A film about professor Steen Rasmussen

A short documentary about the work of professor Steen Rasmussen who initiated the ISSP.

This is the story about professor Steen Rasmussen and his research. In the film we follow Steen from the daydreams of early childhood to the scientific conquests of adult life. We get a close up and personal view of the person and the scientist Steen Rasmussen, and we get a peek inside the laboratories at the University of Southern Denmark where Steen and his colleagues work on creating artificial life from non-living material.

The Trouble with Bubbles – Tedx Talk by Vincent F. Hendricks

Recently, Vincent F. Hendricks made a Tedx Talk, at the Rhein-Main Salon in Frankfurt, about The Trouble with Bubbles. In his talk, he explains how opinion bubbles work and how media and social networking sites may fuel many types of bubbles. An example of which is how likes on Facebook gives an object (picture, video, status update etc.), more value and visibility among other users, making it more likely to get even more likes. As a result, sites like Facebook makes a bubble friendly environment where bubbles are created incredibly fast. Vincent suggests that our opinion should be regarded as investments, that we should be careful of what we “like” and aware of bubbles.