Conversations about the future

I ”Samtaler om fremtiden” fokuseres der på interviewsamtaler med eksperter og meningsdanner om konsekvenserne, mulighederne og udfordringerne ved, at vores ”fysiske” teknologier (internet of things, big data, kunstig intelligens, sociale medier, nanoteknologi, syntetisk biologi, mv.) er løbet fra vores ”sociale” teknologier (governance, institutioner, love, sociale normer, uddannelse, mv.)

In “Conversations about the future” we focus on interview conversations with experts and opinion makers about the consequences, opportunities and challenges driven by our “physical” technologies (internet of things, big data, artificial intelligence, social media, nanotechnology, synthetic biology, etc) rapidly moving away from our “social” technologies (governance, institutions, laws, social norms, education, etc.)

Doyne Farmer: Technologies that fundamentally change who we are

We’re moving towards a singularity, as our technologies enable us to increasing modify our genetic makeup as well as augment our thoughts and our desires. This is both frightening and wonderful as these powerful new technologies have the potential to do immense good and immense bad – or both. The singularity might have similarities to what happened some 700 million years ago where single cellular organisms started to join and form multi cellular organisms. We can imagine that we merge with our technology and create a new and higher order of being.

Doyne Farmer: Teknologier der fundamentalt ændrer hvem vi er

Vi bevæger os stadig tættere på en singularitet, fordi vores teknologier i stigende grad muliggør, at vi kan ændre vores genetiske grundlag såvel som støtte vores tanker og opfylde vores ønsker. Dette er både skæmmende og vidunderligt, fordi disse magtfulde nye teknologier har potentialet til at gøre umådelig meget godt såvel som umådelig meget ondt – eller begge dele. Sigulariteten kan måske have ligheder med, hvad der skete omkring 700 millioner år tilbage, hvor encellede organismer begyndte at samarbejde for at skabe flercellede organismer. Vi kan forestille os, at vi smelter sammen med vores teknologi, og derved skaber en ny og højere ordens væren.

Pelle Guldborg Hansen: Nudging our lives and our use of technologies

The new technologies change our behavior, and as humans we usually embrace and adopt new technologies in a relatively uncritical manner. We do that because we hope that the new technologies will improve our world and our behavior. However, we are usually not aware of the many irrational mechanisms that impact our behavior, which is why we often do not obtain the improved behavior we had wished for and counted on, when we implement and start to use new technologies both at home and in our organizations. Nudging clarifies and utilizes our unconscious and irrational behavior controlling mechanisms to modify our behavior.

Pelle Guldborg Hansen: Nudging af vores liv og vores brug af teknologier

Nye teknologier ændrer vores adfærd, og som mennesker adopterer vi ofte relativt ukritisk nye teknologier i håbet om, at de vil forbedre vores verden og vores adfærd. Men vi er ofte ikke klar over, hvad der bestemmer vores adfærd, da vores adfærd for en stor del ar påvirket af ubeviste og irrationelle mekanismer. Derfor får vi ofte ikke det resultat, som vi håber på, når vi ukritisk omfavner og implementerer nye teknologier, både når vi implementerer nye teknologier i vores organisationer, og når vi bruger dem hjemme. Nudging klarlægger og benytter vores irrationelle og ubeviste adfærds styrende mekanismer til at forandre vores adfærd.

Ida Auken: Embracing and taming our new technologies.

As policymakers, how can we prepare ourselves for the upcoming big changes? Even though our future demands new ideas and new approaches everywhere, we are still missing the necessary engagement both from our press and from our parliament. A variety of policies, initiatives and suggestions are discussed to change these circumstances, e.g. the establishment of the “Siri Commission”, different focus in our educations as well as suggestions about a cultural push for the development of TV game shows focused on having fun solving challenges and developing visions for the future. At the end of the day we need to make sure that humans value are at the center of our societal development.

Ida Auken: Om at omfavne og tæmme vores nye teknologier.

Som politikere må vi specielt i denne tid spørge os selv: hvordan kan vi gøre os fremtidsparate? Selvom fremtiden overalt kræver nye ideer og nye tilgange, så mangler vi desværre det nødvendig engagement både fra pressen og fra Folketinget. En række policies, initiativer og forslag diskuteres, som er i gang med at ændrer, eller kunne ændre, disse omstændigheder. F.eks. etableringen af ”Siri-Kommission”, anderledes fokus i vores uddannelser, samt udviklingen af TV underholdningsprogrammer, der fokuserer på spændingen og oplevelsen ved at løse problemer og lave visioner for fremtiden. Når alt er sagt og gjort, skal vi sørge for at de grundlæggende menneskelige værdier er i centrum, når vi vælger vejen, vi skal gå.

Niels Zibrandtsen: The new technologies and entrepreneurship

Currently the information and communication technologies give us ample opportunities for innovations that can improve our lives. Private initiative is currently the greatest driver for these innovations and the most important regulator of these activities is a sold inner ethical compass. In particular it is important to break monopolies. A critical condition for being a successful entrepreneur is that the whole family supports the efforts.

Niels Zibrandtsen: De nye teknologier og iværksætteri

I dag giver informations- og kommunikationsteknologierne os mange muligheder for at lave innovationer, der kan forbedre vores liv. Private initiativ er i dag den største driver for disse innovationer, og den vigtigste regulator for aktivisterne er et solid indre etisk kompas. Specielt er det vigtigt at bryde monopoler. En vigtig betingelse for at opnå succes som iværksætter er at have hele familien med sig.

Brett Leonard: The new technologies and the new Hollywood cinema narratives

Our technologies are a natural part of human evolution. It is part of who we are. It is not separate from us. Technologies are created from our dreams – and nightmares. Our film narrative can help us see both the absurdness in some of our technologies (e.g. the possibility of a nuclear holocaust) as well as being the better ‘angels’ of our nature and help us see new utopias. Because of our pivotal moment in history right now, the Hollywood 2.0 narratives must focus on how we can come closer to the divine possibilities in our new technologies, and thereby help us become better humans.

Brett Leonard: De nye teknologier og de nye Hollywood filmnarrativer

Vores teknologier er en naturlig del af menneskets evolution. De er en del af os selv. De er ikke adskilte fra os. Teknologierne er skabt af vores drømme – og mareridts. Vores filmnarrativer kan hjælpe os med både at se det absurde i nogle af vores teknologier (f.eks. nuklear holocaust), såvel som at være vores skytsengle og vise nye eventyrlige muligheder. Pga. den historiske brydningstid vi er i lige nu, skal narrativerne i Hollywood 2.0 fokusere på, hvordan vi kommer tættere på de guddommelige muligheder i de nye teknologier, og derved hjælpe os til at blive bedre mennesker.

Birgitte Kofod Olsen: Data Ethics

Denmark as nation has for centuries loved to register virtually everything about its citizens. So with the emergence of the Internet, AI and related technologies we have a number of acute challenges – as well as opportunities. The big question for me as a lawyer is: how can we ask the right questions, adapt laws, and modify behaviors so that we can both benefit from our new technologies and at the same time protect and enhance our privacy and dignity?

Birgitte Kofod Olsen: Data Etik

Danmark er en land, der gennem århundreder har elsket at indsamle data og lave kartoteker om sine borgere. Så med fremkomsten af internettet, AI og lignende teknologier, står vi overfor en række nye udfordringer og muligheder. Det store spørgsmål for mig som advokat er: hvordan kan vi tilpasse love, stille de rigtige spørgsmål, samt ændre adfærd, så vi på den ene side kan få glæde af de nye teknologier, og på den anden side både kan beskytte vores privatdata og værdighed.

Steen Rasmussen: The Internet of Everything

Our increased presence in cyberspace includes our critical infrastructures, which merge together into the Internet of Things. This includes communication, data storage, social media, banking, health, transportation, manufacturing, food, energy, water, sewage, etc., in short everything of critical importance for our modern lives. The importance of designing a good, democratic and sustainable governance for this internet of almost everything cannot be overstated.

Steen Rasmussen: Internet af Alting

Vores stigende tilstedeværelse i cyberspace gælder også vores kritiske infrastrukturer, som alle vokser sammen i et internet af ting. Dette inkluderer kommunikation, datalagring, sociale medier, bank aktiviteter, transport, produktion, fødevare, helbredsdata, energi, vand, kloakering, osv.., kort sagt alle de grundlæggende forudsætninger for vores moderne livsform. Vigtigheden af at designe en god, demokratisk og bæredygtig styreform for dette internet af næsten alting, kan ikke overdrives.

Katrine Hertz Mortensen: Journalism yesterday, today and tomorrow

Personal choices and algorithms rapidly enhance cultural bobble formation because of our increasingly more specialized online attention. The traditional format for news broadcasting make things even worse as it neither allows time nor space for communicating important news about complicated content. Thus, there is an increasing lack of online serendipity that allows the individual to encounter different ideas and opinions or new people. To build bridges between increasingly separated cultural groups, new types of public service broadcasting are necessary that includes new engaging narratives about the important ongoing technological changes.

Katrine Hertz Mortensen: Journalistik i går, i dag og i morgen

Personlige valg og algoritmer øger hastigt en kulturelle bobledannelsen pga. en hurtigt stigende specialisering i vores online opmærksomhed. De traditionelle nyhedsprogrammer gør tingene værre, da de hverken tillader plads eller tid til at kommunikere vigtige nyheder omkring kompliceret indhold. Dvs. der mangler i stigende grad muligheden for tilfældige møder med anderledes ideer, meninger eller mennesker. For at bygge bro mellem en stadig mere splittet befolkning er nye typer af public service udsendelser nødvending, som bl.a. kan bringe nye underholdende og informative narrativer om de store igangværende teknologiske forandringer.

Steen Rasmussen: What is synthetic biology and artificial life?

Synthetic biology is a technology that can alter the properties of existing living beings as well as create living beings that have not existed before. Artificial life is a science that seeks to understand and expand the limits for living processes. This is done by creating living and life-like processes, without using biochemical materials, e.g. by developing computer processes, robots and protocells that evolve.

Steen Rasmussen: Hvad er syntetisk biologi og kunstigt liv?

Syntetisk biologi er en teknologi, der både kan ændre eksisterende livsformer såvel som lave nye livsformer, der aldrig tidligere har eksisteret. Kunstigt liv er en videnskab, der både forsøger at forstå og udvide grænserne for hvad liv er. Dette gøres ved at skabe levende og liv-lignende processer, uden at anvende biokemiske materialer, f.eks. ved at udvikle computerprocesser, robotter og protoceller, der kan undergå evolution.

Christian Bason: New technologies and new organizational designs

To address the growing mismatch between our physical and our social technologies we as a society should apply the perspective and methods used by designers. With such an approach policy development could become a forward looking, creative and exploratory process balancing technology, business and politics.

Christian Bason: Nye teknologier og nye organisationsdesign

For at adressere det voksende mismatch mellem vores fysiske og vores sociale teknologier, bør vi som samfund benytte perspektivet og de metoder, som designere benytter sig af. Med en sådan tilgang kunne policy udvikling blive en kreativ, fremadrettet og udforskende proces i krydsfeltet mellem teknologi, forretning og politik.

Cass Sunstein:  Internet architecture of serendipity versus architecture of control

An important part of learning about and understanding our world as well as whom we are as humans happens though chance. It happens through chance meetings with other people, other ideas or with other places. Increasingly algorithms make sure that search engines, social media and commercials prevent any chance meetings in cyberspace that can challenge us or that can educate us. We have to break this control architecture and open up the Internet to serendipity as outside of cyberspace.

Cass Sunstein: Internet arkitektur for lykketræf versus kontrolarkitektur

En vigtig del af at lære og at forstå vores verden såvel som at forstå hvem vi er som mennesker, sker igennem tilfældige møder med andre mennesker, ideer eller andre steder. Men algoritmerne i cyberspace, der styrer søgemaskinerne, de social medier og reklamer, forhindrer i stigende grad netop disse tilfældige lykketræf. Algoritmerne sørger for, at vi ikke bliver udfordret af mødet med anderledes tænkende, eller oplever steder der er væsensforskellige fra det, vi er vandt til. Vi skal bryde denne fordummende kontrolarkitektur og åbne cyberspace op for nytænkning og horisontudvidelse.

Soulaima Gourani: The future human being

What does it mean to be a ‘future human being’? What is a job? What is a career? For us to be able to transit smoothly into the future, we will need to re-evaluate terms and concepts like education, job titles and careers we take for granted today. Speed talker and fabulous human being of the future, Soulaima Gourani, gives us a few pointers on how the future will look.

 

Soulaima Gourani: Fremtidsmennesket

Hvad vil det sige at være et ‘fremtidsmenneske’? Hvad er et job? Hvad er en karriere? For at være i stand til at glide glat ind i fremtiden, skal vi revurdere vilkår, koncepter og begreber som uddannelse, jobtitler og karriere, vi idag tager for givet. Speed-talker og fantastiske fremtidsmenneske, Soulaima Gourani, giver os sin ide om, hvordan fremtiden vil se ud

Vincent Hendricks: Your data, your attention and your authority.

Our digital authority to freely make decisions in our own life is challenged, because we increasingly loose control over our private data and our attention. This happens because technology in new ways has made it possible for others to make money from our data and from our attention. In China this same mass surveillance of private data is mainly used to control the citizens, but we end up the same place: We loose our personal freedom.

 

Vincent Hendricks: Dine data, din opmærksomhed og din myndighed

Vores digitale myndighed til at bestemme over vores eget liv er udfordret, fordi vi i stigende grad mister kontrollen over vores private data og vores opmærksomhed. Dette sker, fordi teknologien på nye måder har muliggjort, at både vores data og vores opmærksomhed er penge værd for andre. I Kina bliver den samme masseindsamling af privatdata primært brugt to befolkningskontrol, men vi ender samme sted: Vi mister vores personlige frihed.

Mads Fauerholt: Entrepreneur, investor & the new technologies

How does a serial entrepreneur think about the new technologies? How do you choose the right technology to develop your business? And how can new technologies as AI and big data help you run and develop your business?

 

Mads Fauerholt: Iværksætter, Investor & de nye teknologier

Hvordan tænker en seriel iværksætter på de nye teknologier? Hvordan vælger man den rigtige teknologi til at bygge an virksomhed op omkring? Og hvordan kan de nye teknologier som f.eks. AI og big data hjælpe dig til at udvikle og lede din virksomhed?

Mark Matossian: Why is WIFI in space important?

Rocket launch in Texas with test of the first commercial wifi in space: One step closer to commercial internet communication, travel and tourism in space.

 

Mark Matossian: Hvorfor er WIFI i rummet vigtigt?

Raketopsendelse i Texas med test af den første kommercielle wifi i rummet: Et skridt nærmere mod kommerciel internet kommunikation, rejser og turisme i rummet.

Steen Rasmussen: From industrial society to BINC society

The growing gap between our “physical” technologies (internet of things, big data, artificial intelligence, social media, nanotechnology, synthetic biology, etc.) and our “social” technologies (governance, institutions, laws, social norms, education, etc.) generates confusion and new conflicts because our narratives about reality no longer make sense. The growing gap also generates new opportunities we should utilize. To take advantage of the new opportunities and avoid major conflicts it is important to understand the main drivers behind the large changes.

 

Steen Rasmussen:  Fra industrisamfund til BINK samfund

Det voksende gab mellem vores ”fysiske” teknologier (internet of things, big data, kunstig intelligens, sociale medier, nanoteknologi, syntetisk biologi, mv.) og vores ”sociale” teknologier (governance, institutioner, love, sociale normer, uddannelse, mv.) skaber uro og nye konflikter, fordi vores narrativer om virkeligheden ikke længere giver mening. Det voksende gab skaber også nye muligheder, som vi bør udnytte. For at kunne udnytte de nye muligheder og undgå en voksende uro, er det vigtigt at forstå kernen til den store forandring.

Norman Packard: Informational obesity

The development of echo chambers and the spread of fake news is one of the challenges we have to address as people increasingly interact on the new digital social media platforms. Human nature to indulge in emotional experiences combined with algorithms that amplify this tendency makes us obese on an unbalanced and unhealthy informational diet, which divides us as humans and makes us narrow minded instead of wiser.

 

 

Norman Packard: Informationsfedme

Udviklingen af ekkokamre og spredningen af falsk nyheder er en af store udfordringer, vi er nødt til at adressere, nu hvor vi i stigende grad mødes på de digitale sociale mediaplatforme. Vores menneskelige natur tilskynder stærke følelsesmæssige oplevelser, som algoritmerne på platformen forstærker. Dette resulterer i en ubalanceret og usund informationsdiet, som både sætter mennesker op imod hinanden, og som gør os mere snæversynet i stedet for klogere.

Steen Rasmussen: Why are we talking about the future?

We sketch why we have launched the show “Conversations about our future”, currently hosted by Initiative for Science, Society and Policy (ISSP). Further we summarize why and how ISSP was created almost 10 years ago.

 

 

Steen Rasmussen: Hvorfor taler vi om fremtiden?

Vi fortæller, hvorfor vi har lavet den nye kanal “Samtaler om fremtiden”, som er støttet af Initiative for Science, Society and Policy (ISSP). Videre fortæller vi, hvorfor og hvordan ISSP blev startet for knapt 10 år siden.

Other Videoes

The Living Technologies and the life lived – A film about professor Steen Rasmussen

A short documentary about the work of professor Steen Rasmussen who initiated the ISSP.

This is the story about professor Steen Rasmussen and his research. In the film we follow Steen from the daydreams of early childhood to the scientific conquests of adult life. We get a close up and personal view of the person and the scientist Steen Rasmussen, and we get a peek inside the laboratories at the University of Southern Denmark where Steen and his colleagues work on creating artificial life from non-living material.

The Trouble with Bubbles – Tedx Talk by Vincent F. Hendricks

Recently, Vincent F. Hendricks made a Tedx Talk, at the Rhein-Main Salon in Frankfurt, about The Trouble with Bubbles. In his talk, he explains how opinion bubbles work and how media and social networking sites may fuel many types of bubbles. An example of which is how likes on Facebook gives an object (picture, video, status update etc.), more value and visibility among other users, making it more likely to get even more likes. As a result, sites like Facebook makes a bubble friendly environment where bubbles are created incredibly fast. Vincent suggests that our opinion should be regarded as investments, that we should be careful of what we “like” and aware of bubbles.